Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn met ingang van 02 september 2017 van toepassing op ieder gebruik van het Platform www.anyjobby.nl, zowel via je computer als via een mobiel apparaat of enige andere software applicatie, op alle diensten die door AnyJobby worden aangeboden en op alle overeenkomsten die AnyJobby aangaat voor het gebruik van het Platform en de diensten.

1.2 Door het bezoeken van ons Platform ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden. AnyJobby raadt iedereen die gebruik maakt van het Platform of van een van deze diensten aan, deze Algemene voorwaarden vooraf te lezen. AnyJobby heeft de mogelijkheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen in de loop der tijd. Wij raden je dan ook aan deze regelmatig te lezen.

2. Begripsomschrijvingen

2.1 Om verwarring te voorkomen bij het lezen van deze Algemene voorwaarden is het van belang dat je kennisneemt met bepaalde begrippen die gerelateerd zijn bij het gebruik van de diensten van AnyJobby. In deze Algemene voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

 1. Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden.
 2. AnyJobby: AnyJobby is de handelsnaam van AnyJobby B.V. AnyJobby is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 69503230) en gevestigd aan de Langegracht 70, 2312NV te Leiden. Vervangende termen kunnen ook zijn: “ons”, “wij” of “we”.
 3. Betaling: De betaling van een Bod door Jobplaatser.
 4. Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die het Platform van AnyJobby bezoekt.
 5. Bod: Het bedrag dat een Jobber biedt op een door Jobplaatser geplaatste Jobby. Hiermee geeft de Jobber ook aan dat dit de Vergoeding is die hij wenst te ontvangen voor de voltooiing van de desbetreffende Jobby.
 6. Cancelen: Wanneer een Jobber of Jobplaatser na een Jobmatch een Jobby wenst te annuleren vóór de datum dat de Jobby uitgevoerd moet worden.
 7. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op het Platform van AnyJobby heeft geregistreerd. Dit kan zowel een Jobplaatser als een Jobber zijn.
 8. Jobby: Het karwei, de dienst, taak, klus of job vastgesteld en omschreven op het Platform door Jobplaatser waarin een beschrijving, voorwaarden en Jobprice van de opdracht staan vermeld.
 9. Jobber: De Gebruiker die een Jobby wenst uit te voeren voor een Jobplaatser en het verificatieproces heeft doorlopen.
 10. Jobfee: Bemiddelingsfee, of ook wel de kosten die berekend worden voor de bemiddeling van AnyJobby tussen Jobber en Jobplaatser.
 11. Jobmatch: Het punt waarop een Jobplaatser het Bod van een Jobber accepteert en het betalingsproces succevol heeft doorlopen.
 12. Jobprice: Het bedrag dat een Jobplaatser aangeeft graag te willen betalen voor een Jobby.
 13. Jobtitel: De titel die een Jobplaatser geeft aan zijn of haar Jobby bij het plaatsen hiervan.
 14. No Show-beleid: Het beleid dat wordt gevoerd wanneer een Jobplaatser of Jobber een overeengekomen of afgesproken Jobby niet naleeft.
 15. Jobplaatser: De Gebruiker die een Jobby plaatst en hiervoor op zoek is naar een geschikte Jobber. Een synoniem hiervoor is opdrachtgever.
 16. Overmacht: De situatie of omstandigheid die buiten de macht van AnyJobby ligt.
 17. Platform: www.anyjobby.nl en andere aan AnyJobby gerelateerde domeinnamen en applicaties. De term “Website” heeft dezelfde betekenis.
 18. Vergoeding: Het bedrag dat de Jobber ontvangt van een Jobplaatser na voltooiing van een Jobby minus de Jobfee.

3. Service platform AnyJobby

3.1 AnyJobby biedt een Platform waarop Jobplaatsers een Jobby kunnen plaatsen en hiervoor een Jobber kunnen vinden.

3.2 AnyJobby legt de connectie tussen de Jobplaatser en de Jobber en is niet verantwoordelijk voor de prestatie, uitvoering of gevolgen van zijn Bezoekers en Gebruikers, noch hebben wij controle over de kwaliteit, timing, fouten, rechtsgeldigheid, of welk ander aspect dan ook met betrekking tot de Bezoeker, Gebruiker en Jobber. AnyJobby is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat noch het gevolg van een Jobby.

4. Bescherming van je privacy

4.1 In ons Privacy- en Cookiebeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we je privacy beschermen wanneer je gebruik maakt van ons Platform.

5. Garanties, wijzigingen en onderhoud

5.1 AnyJobby kan niet garanderen dat het platform altijd zal voldoen aan je verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen.

5.2 Alhoewel AnyJobby je zo juist en volledig mogelijk probeert te informeren kan geen garantie worden gegeven over de juistheid en de volledigheid hiervan.

5.3 AnyJobby heeft het recht om het Platform op ieder gewenst moment onaangekondigd (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassingen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens AnyJobby ontstaat.

5.4 Alle informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten.

6. Websites naar derden

6.1 Het Platform bevat verwijzingen naar websites van derden. AnyJobby heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites.

6.2 Op websites van derden gelden de algemene voorwaarden en het privacy beleid van die betreffende website. Wanneer je vragen hebt over de regels van websites van derden, dan verwijzen wij je graag door naar hun desbetreffende websites.

6.3 Voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden, gelden de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de desbetreffende websites. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de desbetreffende dienstverlener vallen.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Het intellectuele eigendomsrecht van alle vormen van de inhoud, informatie en vormgeving, op het Platform (waaronder maar niet beperkt tot databestanden, foto’s, teksten en video’s/films) berust bij AnyJobby of derden.

7.2 Het is toegestaan om verwijzingen en hyperlinks naar het Platform of pagina’s van het Platform te plaatsen.

7.3 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyJobby onderdelen van het Platform te reproduceren, overnemen, distribueren of anderszins openbaar maken.

8. Gebruik persoonsgegevens

8.1 Het klik- en surfgedrag van Bezoekers en Gebruikers wordt geregistreerd door AnyJobby. AnyJobby slaat de gegevens die een Gebruiker verstrekt op in een database.

8.2 Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Door akkoordverklaring van de Algemene voorwaarden stemt de Gebruiker hier expliciet mee in.

8.3 Door gebruik te maken van ons Platform of als Gebruiker op ons Platform te zijn geregistreerd, ga je akkoord met ons Privacy- en Cookiebeleid en met het feit dat AnyJobby bepaalde gebruik- en persoonsgegevens bijhoudt zoals staat vermeld in het Privacy- en Cookiebeleid en in deze Algemene voorwaarden.

9. Bezoekers en Gebruikers

9.1 Gebruikers zijn de personen die zich hebben geregistreerd als Jobber of als Jobplaatser. Een Bezoeker kan zich pas registreren (Gebruiker noemen) als hij bepaalde gevraagde informatie levert als wel aan de volgende voorwaarden voldoet:

Voorwaarden registratie Jobplaatser (iemand die Jobby's uitbesteed):

 • Minimaal 18 jaar oud;
 • Officieel woonachtig in Nederland.

Voorwaarden registratie Jobber (iemand die Jobby's uitvoert):

 • Minimaal 18 jaar oud;
 • Officieel woonachtig in Nederland;
 • In het bezit van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;
 • Een W.A verzekering heeft.

9.2 Het is verplicht dat een Jobber de bijverdiensten (via AnyJobby) aangeeft bij de Belastingdienst. Ook wanneer er helemaal geen belasting betaald hoeft te worden.

9.3 Een Jobber is zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte en AnyJobby is niet verantwoordelijk voor de aangifte die moet worden gedaan of voor de belasting die eventueel door een Jobber betaald moet worden.

9.4 AnyJobby behoudt het recht zonder opgave van redenen de registratie te weigeren of te annuleren, dit geldt voor zowel het registreren als Jobplaatser en als Jobber.

10. Gegevens/verificatie van Jobbers

10.1 Gebruikers moeten een minimaal bepaald aantal gegevens overdragen om officieel te kunnen starten als Jobber.

Deze (verificatie) gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • IBAN;
 • Profielfoto (moet een foto van jezelf zijn);
 • Beschrijving en expertises.

10.2 Het mobiele telefoonnummer zal geverifieerd worden d.m.v. een sms verificatie proces.

10.3 Naast het overdragen van de in lid 10.1 vermelden gegevens kunnen Jobbers zich ook laten verifiëren op extra aspecten/manieren/punten.

Een Jobber kan zich (additioneel) verifiëren via:

 • Facebook;
 • Linkedin;
 • Een geldig identiteitsbewijs.

11. Plaatsen van een Jobby

11.1 Via ons Platform is het voor iedere Gebruiker mogelijk om een Jobby te plaatsen. Een Jobplaatser plaatst zijn of haar Jobby op ons Platform. Een Jobplaatser moet bij het plaatsen van zijn Jobby:

 • Een Jobtitel geven;
 • Een zo precies en volledig mogelijke omschrijving geven;
 • Een hoofd- en subcategorie aangeven waarbinnen de Jobby valt;
 • Indien gewenst een voltooidatum aangeven;
 • Vermelden of er gereedschap en/of materiaal aanwezig is;
 • Indien gewenst of nodig foto's bijvoegen/uploaden;
 • Een Jobprice aangeven.

11.2 Foto's die bijgevoegd/geüpload worden bij het plaatsen van een Jobby mogen geen persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens, website url's en andere persoonsgebonden informatie bevatten.

11.3 De verantwoordelijkheid van de inhoud van een Jobby op ons Platform ligt bij de Jobplaatser.

Jobplaatsers mogen geen Jobby plaatsen welke:

 • In strijd zijn met de huidige regel- en wetgeving;
 • Inbreuk maken op de rechten en/of privacy van derden.

AnyJobby is niet aansprakelijk of verantwoordelijk wanneer een Jobplaatser de hierboven genoemde regels overtreedt.

11.4 AnyJobby heeft het recht om zonder enige uitleg een Jobby te verwijderen van het Platform.

Jobby's worden verwijderd indien ze:

 • Schadelijk zijn voor het Platform of onze diensten;
 • De in lid 11.3 genoemde regels overtreden;
 • Naar onze mening ongepast of onjuist zijn.

11.5 De Jobprice dient minimaal een bedrag van €10,- te zijn.

11.6 AnyJobby is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of kosten ten gevolgen van een annulering van een Jobmatch. De eventuele kosten die gemaakt worden bij een annulering wanneer de regels uit lid 11.3 en lid 11.4 worden overtreden, liggen bij de Jobplaatser.

11.7 Zoals beschreven in lid 3.2 fungeert AnyJobby als bemiddelaar en is dus niet aansprakelijk voor de gevolgen van een Jobmatch. Jobplaatser gaat ermee akkoord en begrijpt dat bij het uitbesteden van zijn Jobby, hij een overeenkomst aangaat met de Jobber en niet met AnyJobby.

12. Reageren op een Jobby

12.1 Zowel een Jobplaatser als een Jobber hebben de mogelijkheid om te reageren op geplaatste Jobby’s. Dit kan alleen gedaan worden indien de Jobplaatser of Jobber geregistreerd staat bij AnyJobby. De Jobplaatser heeft de mogelijkheid om te reageren op reacties die hij of zij ontvangen heeft op zijn Jobby.

12.2 Het plaatsen van een reactie geeft Jobbers en Jobplaatser de mogelijkheid om meer duidelijkheid te krijgen over de details van een Jobby.

12.3 Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens, website URL's en andere persoonsgebonden informatie te delen in een reactie.

12.4 Gebruikers hebben de mogelijkheid om ongepaste reacties te signaleren aan AnyJobby.

12.5 AnyJobby behoudt te alle tijden het recht om reacties te verwijderen.

Reacties worden verwijderd indien ze:

 • In strijd zijn met de huidige regel- en wetgeving;
 • Inbreuk maken op de rechten en/of privacy van derden;
 • Schadelijk zijn voor het Platform of onze diensten;
 • Naar onze mening ongepast of onjuist zijn.

13. Bieden op een Jobby

13.1 Een Jobber heeft de mogelijkheid om een Bod uit te brengen op de door Jobplaatser geplaatste Jobby’s. Dit kan alleen gedaan worden indien de Jobber geregistreerd staat bij AnyJobby.

13.2 Biedingen zijn in hele getallen en in euro’s. Jobbers kunnen niet minder bieden dan de minimale Jobprice van €10,-.

13.3 Wanneer een Jobber een Bod plaats, moet er ook een motivatie gegeven worden.

13.4 Meerdere Jobbers kunnen verschillende biedingen plaatsen, wijzigen en verwijderen voordat er een Jobmatch is bereikt. Het aantal biedingen op een Jobby is niet aan een maximum verbonden.

13.5 Jobplaatser behoudt het recht een Bod af te wijzen zolang er nog geen Jobmatch heeft plaatsgevonden.

14. Persoonlijk bericht sturen naar Jobber

14.1 Een Jobplaatser heeft de mogelijkheid om een persoonlijk bericht naar een Jobber te sturen die een bod heeft uitgebracht op zijn Jobby.

14.2 Het sturen van persoonlijke berichten geeft Jobber en Jobplaatser de mogelijkheid om meer duidelijkheid te krijgen of er een (potentiële) Jobmatch is.

14.3 Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens, website URL's en andere persoonsgebonden informatie te delen in een persoonlijk bericht voordat een Jobmatch tot stand is gekomen.

14.4 AnyJobby behoudt te alle tijden het recht om persoonlijke berichten/conversaties te verwijderen.

Persoonlijke berichten/conversaties worden verwijderd indien ze:

 • In strijd zijn met de huidige regel- en wetgeving;
 • Inbreuk maken op de rechten en/of privacy van derden;
 • Schadelijk zijn voor het Platform of onze diensten;
 • Naar onze mening ongepast of onjuist zijn.

15. Betalingsproces en Jobmatch

15.1 Wanneer een Jobplaatser het Bod van een Jobber op zijn Jobby accepteert wordt hij/zij doorverwezen naar het betalingsproces.

15.2 In het betalingsproces wordt er nog om enkele specifieke gegevens gevraagd die een Jobber nodig heeft om de Jobby uit te voeren en bestaat er de mogelijkheid om AnyJobby kortingscodes te verzilveren.

15.3 Jobplaatser moet, een bedrag equivalent aan het Bod van de Jobber, overmaken naar een tussenrekening van AnyJobby via het betalingsproces.

15.4 Zodra een Jobplaatser het betalingsproces succesvol heeft doorlopen spreken we van een Jobmatch. Dit is het moment waarop de feitelijke overeenkomst plaatsvindt tussen Jobber en Jobplaatser.

15.5 Een Jobplaatser heeft diverse manieren om de betaling te doen.

Een Jobplaatser kan betalen via:

 • Ideal
 • Paypal
 • Visa
 • Bitcoin
 • Mastercard

15.6 De betalingen via AnyJobby geschieden enkel en alleen digitaal. AnyJobby accepteert geen contante/cash betalingen.

15.7 De Jobmatch wordt opgeheven wanneer de Jobby is voltooid (zie lid 16.1).

15.8 Een Jobber behoudt het recht om een Jobby te annuleren of af te wijzen indien blijkt dat de Jobby sterk afwijkt van de afgesproken Jobby of deze gevaar voor eigen leven oplevert.

15.9 Het is voor een Jobber slechts mogelijk om maximaal één Jobby tegelijkertijd te doen in de afgesproken boekingsperiode.

15.10 Zoals beschreven in lid 3.2 fungeert AnyJobby als bemiddelaar en is dus niet aansprakelijk voor de gevolgen van een Jobmatch. Jobplaatser gaat ermee akkoord en begrijpt dat bij het uitbesteden van zijn Jobby, hij een overeenkomst aangaat met de Jobber en niet met AnyJobby.

16. Jobby aangeven als voltooid

16.1 Nadat een Jobby voltooid is door de Jobber, geeft Jobplaatser op het Platform in Mijn Jobby’s aan (in het profiel) dat de Jobby voltooid is.

16.2 Een Jobber kan contact met AnyJobby leggen indien er niet binnen 7 dagen een bevestiging van voltooiing van een Jobby door Jobplaatser is doorgegeven.

16.3 Jobplaatser geeft AnyJobby het recht een bedrag equivalent aan het Bod van de Jobber en eventuele overige kosten in rekening te brengen.

16.4 AnyJobby behoudt het recht eventuele factureringsfouten te corrigeren.

16.5 Om de Algemene voorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via het Platform te geschieden.

16.6 De Gebruiker wordt bescherm door onze Algemene voorwaarden o.a. door Cancelen van een Jobby en het No Show-beleid, wanneer de transactie via ons Platform verloopt.

17. Vergoeding aan de Jobber

17.1 Jobber geeft AnyJobby het recht de Vergoeding en eventuele overige kosten vóór de Jobby te declareren bij de Jobplaatser.

17.2 Binnen 5 werkdagen wordt de Vergoeding overgemaakt op het door de Jobber verstrekte bankrekeningnummer.

18. Beoordelen van een Jobby/Jobber

18.1 Op het platform is het mogelijk om Jobbers te evalueren op basis van de door hen uitgevoerde Jobby’s. AnyJobby kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante of beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan of goedkeuring van degene die de evaluatie/review heeft geplaatst.

18.2 AnyJobby is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade die gepaard gaan bij het geven of ontvangen van een review door Gebruiker.

19. Jobfee

19.1 AnyJobby berekent per Jobby een bemiddelingsfee ter hoogte van een vooraf bepaalde percentage (%) van de Jobprice.

19.2 De Jobfee is verrekend in het Bod van de Jobber en deze wordt door de Jobber afgedragen aan AnyJobby. Oftewel, de Jobfee wordt ingehouden op het Bod en dit staat gelijk aan de Vergoeding voor de Jobber.

19.3 De bemiddelingsfee bedraagt 5% van het Bod.

19.4 De bemiddelingsfee kan in de toekomst gewijzigd worden.

20. Ontwijken van Jobfee

20.1 Het is noodzakelijk voor AnyJobby om de Jobfee te vragen om zo het Platform te faciliteren, online te houden en te verbeteren.

Het is niet toegestaan om:

 • Persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens, website URL's en andere persoonsgebonden informatie te verstrekken via het Platform in welke vorm dan ook voordat er een Jobmatch heeft plaatsgevonden;
 • Onderhandelingen van een Jobby welke op het Platform zijn geplaatst buiten het Platform om te doen;
 • Contactgegevens te plaatsen op het Platform, behalve bij de invulvelden waar hier nadrukkelijk om gevraagd wordt;
 • Betalingen van een Jobby (bewust) buiten het Platform om te doen.

20.2 Wanneer één of meerdere regels genoemd bij lid 20.1 worden overtreden, heeft AnyJobby de bevoegdheid en het recht om de betreffende persoon als Gebruiker van het Platform te verwijderen en in de toekomst te weigeren.

20.3 AnyJobby is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gepaard gaan wanneer de in lid 20.2 beschreven situatie zich voordoet.

21. Extra werk Jobby

21.1 Als het uiteindelijk blijkt dat een Jobby meer tijd of meer moeite vergt dan vooraf via het Platform was afgesproken, dan zullen Jobplaatser en Jobber in overleg de Jobby aanpassen.

21.2 Het noodzakelijke meerwerk en het extra werk dat een Jobber uitvoert, moeten in een schriftelijke overeenkomst vermeld staan. AnyJobby is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze overeenkomst van het extra werk.

21.3 Een Jobplaatser moet van te voren een Jobber inlichten wanneer blijkt dat er wijzigingen of aanpassingen plaatsvinden met betrekking tot de Jobby. Vooral wanneer er een wijziging in de Vergoeding plaatsvindt.

22. Herroepingsrecht van bemiddelingsovereenkomst

22.1 De bemiddelingsovereenkomst wordt automatisch aangegaan wanneer er een Jobmatch tot stand is gekomen.

22.2 De Bemiddelingsoverkomst kan zonder opgave van redenen ontbonden worden door een Gebruiker gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst.

22.3 Het herroepingsrecht van een Gebruiker is uitgesloten indien de bemiddeling, met nadrukkelijke instemming van Gebruiker, is aangevangen en binnen de bedenktermijn volledig is nagekomen.

22.4 Wanneer de bemiddeling is aangevangen door AnyJobby (AnyJobby de gegevens verstrekt heeft aan Jobber en Jobplaatser/Jobmatch heeft plaatsgevonden), en Gebruiker binnen de bedenktermijn van veertien dagen de Jobby herroept, de Gebruiker een bedrag equivalent aan 5% van het geaccepteerde Bod, verschuldigd is voor de bemiddelingsdiensten verricht door AnyJobby.

23. Cancelen van een Jobby

23.1 Een Jobplaatser of Jobber heeft de mogelijkheid om uiterlijk binnen 24 uur voordat een Jobby wordt uitgevoerd deze te Cancelen.

23.2 Het Cancelen van een Jobby kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar support@anyjobby.nl

23.3 Wanneer bij een Jobmatch de Jobby wordt gecanceld door de Jobplaatser, dan is de Jobplaatser 5% van het Bod verschuldigd aan AnyJobby voor de bemiddeling.

23.4 Wanneer er een Jobmatch tot stand is gekomen en de Jobber een rechtspersoon is, dan is het herroepingsrecht van overeenkomstige toepassing. In dat geval heeft de Jobplaatser (natuurlijk persoon) de mogelijkheid om een Jobby die nog niet voltooid is, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. De Jobfee dient echter wel betaald te worden.

23.5 Wanneer de Jobby al is aangevangen wanneer deze wordt herroepen, dan is de Jobplaatser een evenredig deel van het oorspronkelijke Bod van de Jobber verschuldigd.

23.6 Jobbers en Jobplaatsers kunnen geen rechten ontlenen aan het annuleringsbeleid.

24. No Show-Beleid

24.1 No Show vind o.a. plaats wanneer een Jobber niet binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is (No Show door Jobber). Wanneer er sprake is van No Show door Jobber en de Jobplaatser geen nieuwe afspraak kan maken, zal AnyJobby een bedrag equivalent aan het Bod van de Jobber minus de Jobfee, terugstorten op het bankrekeningnummer van de Jobplaatser waarmee de betaling is voldaan.

24.2 No Show kan ook verwijzen naar de situatie waarin Jobplaatser een Jobby niet heeft geannuleerd en de Jobber 30 minuten na het afgesproken tijdstip nog steeds niet de mogelijkheid heeft gehad om de Jobby uit te kunnen voeren (No Show door Jobplaatser). Wanneer sprake is van No Show door Jobplaatser, zal de Jobber een bedrag equivalent aan 50% van zijn Bod ontvangen als Vergoeding plus de materiaal en/of overige kosten en is de Jobplaatser verplicht de Jobfee te betalen aan AnyJobby.

24.3 AnyJobby hanteert een No Show–Beleid omdat het niet komen opdagen van Jobber of Jobplaatser (extra) kosten kan veroorzaken en schadelijk is voor de diensten en betrouwbaarheid van AnyJobby.

24.4 Jobbers en Jobplaatsers kunnen geen rechten ontlenen aan het No Show–Beleid. No Show betekent dat de beëindiging van de overeenkomst vroegtijdig kan plaatsvinden.

25. Extra materialen en/of gereedsschap

25.1 Het kan zijn dat voor bepaalde Jobby’s extra materiaal en/of gereedschap nodig is. Jobplaatser is verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

25.2 Jobplaatser en Jobber kunnen in overleg overeenkomen dat de Jobber het benodigde materiaal en/of gereedschap aanschaft en dat deze tezamen met het geaccepteerde Bod gefactureerd worden aan de Jobplaatser. Zeer belangrijk hierbij is dat de Jobber voor het plaatsen van zijn Bod aangeeft hoeveel het (extra) kost om het materiaal en/of gereedschap aan te schaffen.

25.3 Wanneer er extra materiaal en/of gereedschap moet worden aangeschaft moet dit door zowel Jobplaatser als Jobber vroegtijdig vermeld worden. Jobplaatser kan dit aangeven en aanpassen in zijn Jobby omschrijving. Jobber kan dit aangeven of vragen bij zijn motivatie, in de reacties of in een persoonlijk bericht.

26. Gedragsregels van Gebruikers

26.1 Gebruiker dient zich aan een aantal gedragsregels te houden om ervoor te zorgen dat ons Platform veilig en betrouwbaar is voor andere Bezoekers en Gebruikers als wel voor AnyJobby.

Gebruiker dient zich te houden aan de volgende (gedrags)regels:

 • Gebruiker gebruikt geen onjuiste of fictieve gegevens;
 • Gebruiker gaat discreet om met de gegevens van andere Gebruikers;
 • Gebruikers mogen gegevens van andere Gebruikers niet gebruiken voor commerciële doeleinden of deze aan derden verstrekken;
 • Het is niet toegestaan om als Gebruiker het Platform te gebruiken om te spammen, bedreigen/beledigen of op een andere wijze wettelijke rechten van andere Gebruikers of AnyJobby te schenden;
 • Gebruiker dient bij het plaatsen of aannemen van een Jobby op het Platform zich te houden aan de geldende regel- en wetgeving, het Privacybeleid, de privacy van derden en de intellectueel eigendomsrechten;
 • Gebruiker communiceert helder over de gegevens en voorwaarden met betrekking tot een Jobby;
 • Gebruiker adverteert niet met goederen en diensten voor commercieel doeleinde die niet relevant zijn voor het uitoefenen van Jobby's die worden geplaatst op ons Platform;
 • Wanneer een Jobby, om welke reden dan ook niet doorgaat, dient de Gebruiker dit minimaal 24 uur voor uitvoering van de Jobby te melden. Gebruiker annuleert dan met inachtneming van het annuleringsbeleid.
 • Wanneer een gebruiker persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens, website URL's en andere persoonsgebonden informatie deelt voordat er een Jobmatch heeft plaatsgevonden

26.2 AnyJobby heeft het recht om het profiel van een Gebruiker te verwijderen en de betreffende persoon in de toekomst te weren van het Platform, indien een of meerdere regels in lid 26.1 worden overtreden.

26.3 Ook wanneer AnyJobby klachten van een Gebruiker ontvangt, heeft zij het recht om de betreffende persoon als Gebruiker van het Platform te verwijderen en in de toekomst te weigeren.

26.4 AnyJobby is bij verwijdering van een gebruikersaccount niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor geleden wordt/is.

26.5 Gebruiker is zelf aansprakelijk voor kosten die ontstaan bij het Cancelen van een Jobby na verwijdering van zijn profiel.

26.6 Indien een Bezoeker of Gebruiker klachten heeft kan diegene een e-mail sturen naar support@anyjobby.nl.

27. Verantwoordelijkheid van en vrijwaring door Gebruikers, Jobbers en Jobplaatsers

27.1 De verantwoordelijkheid met betrekking tot de Gebruiker:

 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij op het Platform plaatst;
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen en het zo recent mogelijk houden van zijn persoonlijke (contact)gegevens.

27.2 De verantwoordelijkheid met betrekking tot de Jobplaatser:

 • De Jobplaatser is zelf verantwoordelijk voor de Jobby's die hij op het Platform plaatst. Hij moet zich hierbij houden aan de in lid 11.3en lid 11.4 genoemde regels;
 • De Jobplaatser is zelf verantwoordelijk voor de overeenkomst die hij aangaat met een Jobber;
 • De Jobplaatser is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Jobby.

27.3 De verantwoordelijkheid met betrekking tot de Jobber:

 • De Jobber is zelf verantwoordelijk voor de Jobby en overeenkomst die hij aangaat met een Jobplaatser;
 • De Jobber is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Jobby;
 • De Jobber is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van zijn bijverdiensten aan de Belastingdienst. Voor advies over de fiscale situatie en/of de verplichtingen kan een Jobber contact zoeken met de belastingdienst, een fiscaal adviseur of een belastingadviseur.

27.4 Vrijwaring door Gebruikers:

Jobplaatsers en Jobbers vrijwaren AnyJobby van enigerlei vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en schadevergoedingen ten gevolge van de volgende situaties/omstandigheden:

 • Het niet tot stand komen van een Jobmatch;
 • Het niet naleven van de overeenkomst van een Jobby;
 • Het handelen of nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;
 • Wanneer er een vordering van een derde is, doordat er informatie op het Platform is gezet welke in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde;
 • Wanneer er letsel of overlijden ontstaat tijdens het uitvoeren van een Jobby;
 • Het in gebreke zijn of niet nakomen van deze Algemene voorwaarden.

28. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid AnyJobby

28.1 AnyJobby is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

 • De inhoud die Jobplaatsers en Jobbers op het Platform plaatsen;
 • Letselschade of elke andere vorm van schade die kunnen voortkomen tijdens of na de uitvoering van een Jobby;
 • Het handelen of het nalaten van een Gebruiker in welke vorm dan ook;
 • De schade of kosten die voortvloeien uit het niet of gedeeltelijk niet nakomen van enige verplichting ten gevolge van Overmacht;
 • Eventuele onnauwkeurigheid van (controle)uitslagen of (controle)informatie die AnyJobby van derden heeft ontvangen. Dit geldt ook voor de uitkomsten van controles die Jobbers hebben uitgevoerd;
 • Enige door de Gebruiker, de Jobplaatser, de Jobber of door derden geleden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen de schade aan eigendom van de Gebruiker, de Jobplaatser, de Jobber of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

28.2 AnyJobby is verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer:

Directe schade is geleden aan Jobplaatser of Jobber welke is ontstaan door het gebruik van het Platform, indien deze schade specifiek is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van AnyJobby. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van AnyJobby te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de Jobby, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

29. Beëindiging registratie

29.1 Gebruikers hebben te alle tijden de mogelijkheid om hun registratie te beëindigen.

29.2 Gebruikers kunnen hun registratie beëindigen door een mail te sturen met het e-mailadres waarmee ze geregistreerd staan bij AnyJobby en hierin te vermelden dat ze zich graag willen afmelden of uitschrijven.

29.3 AnyJobby is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade die ontstaat wanneer een Jobber of Jobplaatser zijn registratie beëindigd of wanneer een Jobber of Jobplaatser één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet nakomt.

30. Geschil bij AnyJobby

30.1 Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

30.2 Een geschil tussen een Jobplaatser en een Jobber dienen beide partijen in eerste instantie zelf onderling op te lossen.

30.3 Wanneer een geschil niet opgelost kan worden, bestaat er de mogelijkheid om contact te zoeken met AnyJobby per mail (support@anyjobby.nl) of per brief. In deze mail/brief moet een zo gedetailleerd mogelijke uiteenzetting van het geschil weergeven worden.

30.4 AnyJobby zal in het geschil optreden als arbiter en is onze uitspraak voor zowel de Jobber als Jobplaatser bindend.

30.5 Gedurende de behandeling van het geschil zal AnyJobby (nog) geen Vergoeding verstrekken aan de Jobber.

30.6 Eventuele geschillen tussen Jobplaatser en Jobber die niet kunnen worden opgelost via AnyJobby zullen voorgelegd worden aan een daartoe bevoegde rechter in de statutaire zetelplaats van de gedaagde partij. AnyJobby is hierbij geen partij.

30.7 Eventuele geschillen tussen enerzijds Jobplaatser en Jobber en anderzijds AnyJobby zullen voorgelegd worden aan een daartoe bevoegde rechter aan het arrondissement Den Haag.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd te Leiden, op 02 september 2017 .