Bemiddelingsovereenkomst

AnyJobby B.V., gevestigd aan de Langegracht 70, 2312NV te Leiden, komt met u, gebruiker van AnyJobby als volgt overeen,

1. Begripsomschrijvingen

Om verwarring te voorkomen bij het lezen van deze bemiddelingsovereenkomst is het van belang dat je kennisneemt van bepaalde begrippen die gerelateerd zijn aan het gebruik van de diensten van AnyJobby. In deze bemiddelingsovereenkomst hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

 1. AnyJobby: AnyJobby is de handelsnaam van AnyJobby B.V. AnyJobby is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 69503230) en gevestigd aan de Langegracht 70, 2312NV te Leiden. Vervangende termen kunnen ook zijn: “ons”, “wij” of “we”.
 2. Bemiddelingsovereenkomst: Deze Bemiddelingsovereenkomst. Een andere term hiervoor kan ook zijn overeenkomst.
 3. Betaling: De betaling van een Bod door Jobplaatser.
 4. Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die het Platform van AnyJobby bezoekt.
 5. Bod: Het bedrag dat een Jobber biedt op een door Jobplaatser geplaatste Jobby. Hiermee geeft de Jobber ook aan dat dit de Vergoeding is die hij wenst te ontvangen voor de voltooiing van de desbetreffende Jobby.
 6. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op het Platform van AnyJobby heeft geregistreerd.
 7. Jobby: Het karwei, de dienst, taak of klus, vastgesteld en omschreven op het Platform door Jobplaatser waarin een beschrijving, voorwaarden en Jobprice van de opdracht staan vermeld.
 8. Jobber: De Gebruiker die een Job wenst uit te voeren voor een Jobplaatser en het verificatieproces (succesvol) heeft doorlopen.
 9. Jobfee: Bemiddelingsfee of ook wel de kosten die berekend worden voor de bemiddeling van AnyJobby tussen Jobber en Jobplaatser.
 10. Jobmatch: Het punt waarop een Jobplaatser en een Jobber een akkoord of overeenkomst hebben bereikt met betrekking tot een Jobby en een Jobprice.
 11. Jobprice: Het bedrag dat een Jobplaatser aangeeft graag te willen betalen voor een Jobby.
 12. Jobtitel: De titel die een Jobplaatser geeft aan zijn of haar Jobby bij het plaatsen hiervan.
 13. Jobplaatser: De Gebruiker die een Jobby plaatst en hiervoor op zoek is naar een geschikte Jobber. Een synoniem hiervoor is opdrachtgever.
 14. Platform: www.anyjobby.nl en andere aan AnyJobby gerelateerde domeinnamen en applicaties. De term “Website” heeft dezelfde betekenis.
 15. Vergoeding: Het bedrag dat de Jobber ontvangt van een Jobplaatser na voltooiing van een Jobby minus de Jobfee.

2. Algemene voorwaarden

Op deze bemiddelingsovereenkomst zijn de Algemene voorwaarden van AnyJobby integraal van toepassing. De Algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de Bemiddelingsovereenkomst.

Middels aanvaarding van de Bemiddelingsovereenkomst gaan Jobplaatser en Jobber automatisch akkoord met de inhoud van de Algemene voorwaarden.

Bij strijd tussen de inhoud van de bepalingen van de Bemiddelingsovereenkomst en de Algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Bemiddelingsovereenkomst.

3. Feitelijke uitvoering, geen betrokkenheid van AnyJobby

Het doel van deze Bemiddelingsovereenkomst is om de rechten en plichten met betrekking tot de bemiddeling tussen AnyJobby en Gebruiker, zijnde een Jobplaatser of Jobber, vast te leggen.

AnyJobby faciliteert het Platform en fungeert als bemiddelaar om Jobplaatser en Jobber bij elkaar te brengen. Zodoende is AnyJobby niet betrokken bij het feitelijke/daadwerkelijke contact tussen een Jobplaatser en een Jobber en is AnyJobby ook niet betrokken bij de feitelijke/daadwerkelijke uitvoering van de Jobby.

Bij registratie op het Platform geven Jobplaatser en Jobber AnyJobby opdracht tot bemiddeling. AnyJobby treedt daarmee op als intermediair.

4. Overeenkomst tussen Jobplaatser en Jobber

AnyJobby heeft als inspanningsverbintenis het faciliteren van een Platform en het bemiddelen in het contact tussen een Jobplaatser en een Jobber. Jobplaatser en Jobber gaan rechtstreeks een verbintenis met elkaar aan in de vorm van een overeenkomst van een Jobby, wanneer zij door bemiddeling van AnyJobby elkaars contactgegevens hebben.

AnyJobby is geen partij bij de verbintenis tussen Jobber en Jobplaatser.

5. Jobfee

Voor het fungeren als bemiddelaar rekent AnyJobby een vooraf vastgesteld percentage (%) over een het Bod wat een Jobplaatser accepteert. Deze Jobfee wordt van het oorspronkelijke Bod afgetrokken, hetgeen betekent dat een Jobber uiteindelijk de Jobprice minus de Jobfee ontvangt na het voltooien van een Jobby.

6. Betalingswijze

Jobplaatser geeft AnyJobby het recht een bedrag equivalent aan het Bod en eventuele overige kosten vooraf in rekening te brengen. De Vergoeding voor de Jobber geschiedt via AnyJobby, hetgeen gedaan kan worden op ons Platform. Verdere uitleg met betrekking tot de Vergoeding/Betaling is opgenomen in de Algemene voorwaarden.

7. Duur, aanvang en beëindiging van overeenkomst

De Bemiddelingsovereenkomst vangt aan op het moment dat een Gebruiker zich heeft geregistreerd bij AnyJobby en derhalve de Algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en deze Bemiddelingsovereenkomst heeft geaccordeerd.

De Bemiddelingsovereenkomst is gedurende de gehele registratieperiode van toepassing.

De registratie van een Gebruiker en ook de Bemiddelingsovereenkomst kan op elk moment, zonder opgaaf van redenen, door AnyJobby beëindigt worden. Een Gebruiker zal een e-mail ontvangen waarin dit vermeld staat.

AnyJobby heeft te alle tijde het recht om zonder opgaaf van reden een registratie of aanvraag van een Jobplaatser of Jobber te weigeren.

8. Gegevens/verificatie van Jobbers

Gebruikers kunnen Jobber worden als zij additionele gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van bemiddeling van AnyJobby. Zie artikel 10 in de Algemene voorwaarden voor een uitgebreide uitleg hierover.

AnyJobby is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, timing en wettigheid van een Jobby en heeft hier ook geen controle over. Ook is AnyJobby niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtingen tussen een Jobplaatser en Jobber. Dit geldt ook voor het verificatie proces van Jobbers.

9. Jobbers zijn geen ondergeschikte van AnyJobby

Ondanks dat Jobbers onder de vlag, het logo of de naam van AnyJobby Jobby's uitvoeren, is er geen arbeidsovereenkomst tussen Jobber en AnyJobby. Middels het ondertekenen van deze Bemiddelingsovereenkomst geeft Jobber expliciet aan dat er geen sprake is van een dienstbetrekking of andere gezagsverhouding tussen AnyJobby en Jobber.

Jobber is evenmin op andere wijze ondergeschikt aan AnyJobby aangezien Jobber voor eigen rekening en risico diensten verricht.

10. Aansprakelijkheid van Jobplaatser en Jobber

Een Gebruiker is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle eventuele fiscale verplichtingen die betrokken zijn bij een Jobby.

Een Jobber dient verzekerd te zijn tegen een Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.). AnyJobby heeft het recht een afschrift van deze W.A. verzekering te vragen.

AnyJobby kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • De schade of letsel van welke aard dan ook, die voortvloeit bij of uit een Jobby;
 • De schade (zowel directe- als gevolgschade) van een Jobber;
 • De handelswijze van een Jobber. De Jobber is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag/houding en de plichten die horen bij het uitvoeren van een Jobby;
 • Een Jobber is zelf aansprakelijk voor de schade die ontstaat/hij veroorzaakt bij uitvoering van een Jobby.

Jobber vrijwaart AnyJobby van iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking van schade van Jobplaatser en van derden die voortkomt uit de Jobby

Jobplaatser vrijwaart AnyJobby van iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking van schade van Jobber en van derden die voortkomt uit de Jobby.

Middels ondertekening van deze Bemiddelingsovereenkomst, geeft Jobplaatser expliciet aan dat hij AnyJobby niet aansprakelijk stelt voor schade die worden veroorzaakt door het handelen dan wel het nalaten van Jobber dat verband houdt dan wel voortkomt uit de Jobby.

11. Aansprakelijkheid van AnyJobby als bemiddelaar

AnyJobby is slechts aansprakelijk voor directe schade van Jobber of Jobplaatser wanneer dit is ontstaan door gebruik van het Platform. Dit geldt alleen indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van AnyJobby. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van AnyJobby te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de Jobby, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

AnyJobby aanvaardt geen aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor het verificatieproces. Jobplaatsers kunnen hieraan ook geen recht ontlenen.

AnyJobby staat niet in voor eventuele fouten en/of onvolledigheden op het Platform. AnyJobby aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

AnyJobby is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of handelingen/activiteiten die worden ondernomen aan de hand van het Platform.

AnyJobby heeft het recht het Platform te allen tijde te wijzigen, dan wel te sluiten/beëindigen, zonder hiervoor jegens Bezoekers of Gebruikers aansprakelijk te zijn.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Zodra een Bezoeker zich registreert bij AnyJobby ontvangt AnyJobby persoonsgegevens van de Gebruiker die nodig zijn voor haar dienstverlening/bemiddeling. Deze gegevens worden verwerkt zodat uitvoering kan worden gegeven aan de registratie op ons Platform.

Persoonsgegevens van Gebruikers worden na een het succesvol doorlopen van het betalingsproces/een Jobmatch aan Gebruikers overlegd. AnyJobby kan verlangen naar aanvullende gegevens.

13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Op deze Bemiddelingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen tussen enerzijds Jobplaatser en Jobber en anderzijds AnyJobby zullen voorgelegd worden aan een daartoe bevoegde rechter aan het arrondissement Den Haag.

Deze Bemiddelingsovereenkomst is voor het laatst gewijzigd te Leiden, op 02 september 2017.